Často kladené otázky

Je pěnový polystyren zdravotně nezávadný?

Pěnový polystyren je zdravotně neutrální, používá se i na obaly pro potraviny jako např. mražené ryby , ovoce apod. Během mnoha desítek let jeho používání ( byl objeven v roce 1950) se neprokázaly žádné negativní účinky na lidské zdraví.

Je výroba EPS ekologická?

Pěnový polystyren má velmi nízkou měrnou hmotnost – asi 15 kg/m3 , což určuje i nízkou spotřebu energie na výrobu 1 m3. EPS se vyrábí tzv. napěňováním vstupní suroviny pomocí vodní páry.Malé tvrdé perličky suroviny o průměru kolem 1mm se pomocí páry napění na kuličky o průměru asi 4mm, čímž zvětší asi 50x svůj objem.
Součástí výroby pěnového polystyrenu nejsou žádné další přísady ani lepidla.Na hotové desky se EPS řeže pomocí teplého drátu.

Jaký je příspěvek izolací z pěnového polystyrenu pro utváření životního prostředí?

Pěnový polystyren šetří energii. Izolace z pěnového polystyrenu jsou používány téměř 50 let a plní v milionech bytů a domů na celém světě svou funkci izolace proti chladu, teplu a hluku. Polystyren má velký přínos v úsporách energie a v ochraně životního prostředí. Každá tepelná izolace budovy totiž snižuje emise škodlivých látek z komínů a spoří důležité suroviny.

Méně již je známé, že primární energie spotřebovaná při výrobě pěnového polystyrenu je prostřednictvím jeho použití pro tepelnou izolaci uspořena za velice krátké období – od dvou měsíců do jednoho roku. Jak je vidět, přispívají polystyrenové izolace téměř 50 let nemalou měrou k ochraně životního prostředí.

Jaké jsou nároky odpadů z pěnového polystyrenu z hlediska recyklace?

Pěnový polystyren je z hlediska recyklace bezproblémový materiál a je pro ni velmi vhodný. Nejčastější způsoby recyklace:

  • pokud je čistý je možno jej použít do nových EPS výrobků
  • z čistého odpadního EPS se vyrobí granulát, který slouží k výrobě nových izolací EPS nebo XPS
  • mírně znečistěný nadrcený odpadní EPS se používá do lehčených betonů
  • starší EPS s obsahem HBCDD je možné recyklovat pomocí technologie PSLOOP nebo energeticky využít

Při uložení na skládce, což je nejméně preferovaný způsob nakládání s odpadním EPS se z něj neuvolňují žádné látky ve vodě rozpustné, které by mohly znečišťovat spodní vody. Drcený odpad z pěnového polystyrenu se proto používá v zemědělství i zahradnictví pro vylepšení těžkých půd a jako kypřící prostředek. To dokazuje, že polystyren může také v této formě přispívat našemu životnímu prostředí. Odpad vznikající přímo ve výrobě pěnového polystyrenu se z větší části znovu použije opět ve výrobním cyklu, dále se užívá jako přísada do betonu a izolačních omítek. Větší využití např. použitých obalů z pěnového polystyrenu není otázka technologická, ale otázka organizace sběru a shromaždování těchto materiálů.

Kam patří obalový odpadní polystyren?

Obalový odpadní polystyren je většinou velmi čistý a hodnotný materiál. Nejlepší volbou je předat obaly od elektroniky nebo bílého zboží či televizorů zpět prodejci nebo je odnést do nejbližšího sběrného dvora. Pokud tuto možnost nemáme, pak je možné využít systému separováného odpadu a vhodit obal do žlutého kontejneru. V žádném případě nepatří takovýto odpadní polystyren do komunálního odpadu.

Kam patří stavební odpadní polystyren?

Pokud se jedná o čisté odřezky ze zateplování realizovaného po roce 2015, může být takovýto odpadní polystyren předán buďto výrobci, některým stavebninám nebo recyklační firmě popřípadě do sběrného dvora, pokud takový odpad přijímá. Jedná-li se o odpadní stavební polystyren z dekonstrukcí nebo demolic, který byl aplikován na stavbě v letech 1988 až 2015, obsahuje takový odpad dnes již zakázaný retardér hoření HBCDD, a proto musí být buďto energeticky využit (cementárny, spalovny) nebo recyklován pomocí technologie PSLOOP. V obou případech musí být nejprve zbaven větších nečistot (částí lepidla, hmoždinek a výstužné síťoviny) a zkompaktován.

Jaké jsou vstupy pro zařízení PolystyreLoop?

Vstupní surovinou pro zařízení PolyStyreneLoop je pěnový odpad PS obsahující perzistentní organickou látku (POP) HBCDD. Vzhledem k tomu, že HBCDD byl přidáván do PS-pěny používané ve stavebnictví, bude vstupní tok pro PolyStyreneLoop pocházet z demolic nebo renovací starších budov, v nichž byla použita PS-pěna obsahující HBCDD. V České republice se to týká zateplení uskutečněných mezi roky 1988 a 2015.

Je pomocí PolystyreneLoop povoleno zpracovávat EPS/XPS obsahující HBCDD?

HBCDD byl v nařízení EU REACH označen za látku vzbuzující mimořádné obavy. Byl také zařazen na seznam znečišťujících látek podle Stockholmské úmluvy UNEP. Podle obecných technických pokynů Basilejských úmluv jsou pokročilé spalování pevných odpadů, spalování nebezpečných odpadů a spoluspalování v cementářských pecích přijatelnými metodami destrukce a nevratné transformace pro ekologicky šetrné odstraňování odpadů s obsahem HBCDD nad 100 mg/kg nebo 1000 mg/kg. Kromě těchto metod likvidace byl do obecných technických pokynů Basilejské úmluvy v květnu 2017 zařazen proces rozpouštění PolyStyreneLoop jako platný proces předúpravy odpadů z PS pěny pro oddělení polystyrenu a HBCDD. HBCDD je následně zničen s využitím bromu v jednotce BRU (Bromine Recovery Unit). Vzhledem k tomu, že pěna EPS obsahuje méně než 3000 ppm HBCD, není v Evropě klasifikována jako nebezpečný odpad.

Je EPS obsahující HBCDD považován za nebezpečný odpad?

Koncentrace HBCDD v EPS (expandovaném polystyrenu) se obvykle pohybuje mezi 1 000 a 9 000 ppm a v XPS (extrudovaném polystyrenu) mezi 6 000 a 14 000 ppm. Podle nařízení EU 1357/2014 není materiál obsahující méně než 30 000 ppm (3 %) HBCDD klasifikován jako nebezpečný odpad. Pěnový polystyren obsahující HBCDD tedy není nebezpečným odpadem.

Proč potřebujeme PolystyreneLoop?

PolyStyreneLoop nabízí technické řešení pro oběhové hospodářství pro demoliční odpad z PS pěny obsahující HBCDD. Odhaduje se, že v roce 2018 vzniklo v Evropě přibližně 81 000 tun demoličního odpadu z PS-pěny obsahujícího HBCDD. Vzhledem k tomu, že se HBCDD používal po mnoho desetiletí, bude se tonáž v příštích letech dále zvyšovat, přičemž se očekává, že v roce 2050 bude ročně shromážděno 150 000 tun demoličního odpadu z PS-pěny obsahujícího HBCDD. To se rovná objemu více než 45 milionů námořních kontejnerů! Jedná se o značně velké množství hodnotného zdroje, který nechceme nechat přijít nazmar. Zejména proto, že můžeme nabídnout recyklační řešení, které udržuje cenné zdroje v ekonomickém cyklu, aby mohly být použity pro nové výrobky namísto nutnosti těžit primární materiály.

PolyStyreneLoop nabízí řešení dobré pro lidi, planetu i zisk.

Co je to PolystyreneLoop?

PolyStyreneLoop pracuje s technologií CreaSolv® založenou na čištění/rozpouštění pomocí rozpouštědel v kombinaci s bezpečnou destrukcí HBCDD.  Odpad z PS-pěny se selektivně rozpouští pomocí specifického patentovaného složení rozpouštědla (není nebezpečné podle GHS). Rozpouštění je proces fyzikální separace, při kterém polymer mění pouze svůj fyzikální stav (pevná látka-kapalina-pevná látka), ale nikoli své složení, a proto se považuje za "fyzikální recyklaci". Jedná se o technologii předúpravy, která má schopnost recyklovat polystyren a oddělit jej od legislativně stanovené přídatné látky HBCDD.  Proces se skládá ze tří kroků. Kroky 1 a 2 jsou předúpravou pro krok 3.

  1. Odpadní pěna z PS se rozpouští v nádržích obsahujících kapalinu specifickou pro PS. Pevné nečistoty (lepidla, nečistoty, cement apod.) se oddělí filtrací a poté se spálí.
  2. Přidá se další kapalina, která přemění rozpuštěný PS na gel, zatímco přísada (HBCDD) zůstane ve zbývající kapalině. Gel PS se poté oddělí od procesních kapalin. Po vyčištění se gel převede přes devolatizátor a extrudér na granulovaný polystyrenový polymer. Zbývající kapalina s aditivem HBCDD se destiluje a znovu použije v uzavřeném cyklu; aditiva včetně HBCDD zůstávají jako kal.
  3. Bezpečná destrukce přídatné látky HBCDD v kalu se provádí v jednotce pro regeneraci bromu (BRU) společnosti ICL. Jednotka BRU je vysokoteplotní spalovna odpadu o teplotě 1100 C˚. V posledním kroku se obnovuje elementární brom, který se používá pro moderní zpomalovače hoření a může být znovu použit k výrobě nových produktů, čímž se uzavírá i bromový cyklus.

Použitá technologie mění odpadní PS-pěnu na nový vysoce kvalitní polystyrenový polymer, aniž by se změnilo jeho složení. Během recyklačního procesu jsou všechny nečistoty i zpomalovač hoření HBCDD bezpečně odstraněny a zničeny, zatímco cenný polystyren a bromová složka jsou obnoveny.

K čemu slouží PolystyreneLoop?

Desítky let se zpomalovač hoření HBCDD používal v izolačních deskách z pěnového polystyrenu, ale v roce 2013 byl klasifikován jako perzistentní organická látka (POP).  HBCDD bylo možné používat až do tzv. data zániku (21. srpna 2015). Po tomto datu bylo v EU povoleno pouze autorizované použití. Pro nakládání s odpadem z pěnového PS obsahujícího HBCD je třeba zavést osvědčený postup, aby cenné zdroje zůstaly v oběhu. Díky inovativní technologii CreaSolv® založené na procesu čištění na bázi rozpouštědel je nyní k dispozici průmyslový proces recyklace odpadu z pěnového PS obsahujícího HBCDD. Tato technologie byla přijata Basilejskou úmluvou UNEP jako nejlepší dostupná technologie (BAT) pro zpracování odpadu z pěnového PS obsahujícího HBCDD.