Často kladené otázky

Jak si vedou Češi v recyklaci EPS?

Třídící návyky českých spotřebitelů se každým rokem zlepšují a jinak tomu není ani u obalů z pěnového polystyrenu. Sdružení EPS ČR realizovalo průzkum (jaro 2022), v němž se dotazovalo 800 respondentů na otázky z oblasti třídění a recyklace. Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina respondentů (60 %) obalový EPS vynáší do žlutých kontejnerů. V porovnání s průzkumem z minulého roku zde registrujeme nárůst o 3 procentní body. Čtvrtina dotazovaných uvedla, že odváží obaly z pěnového polystyrenu přímo do sběrného dvora, což je o jeden procentní bod více než loni. Desetina respondentů uvedla, že odpad z pěnového polystyrenu netřídí, tzn. vyhazuje jej do směsného odpadu, odkud následně putuje na skládku či do spalovny. Oproti loňsku zde registrujeme úbytek o 3 procentní body a v porovnání s průzkumem z roku 2019 dokonce o 7 procentních bodů, což znamená, že spotřebitelů, kteří EPS netřídí, stále ubývá. V poslední řadě 5 % respondentů uvedlo, že obaly vrací přímo prodejci. Jedná se o zhruba stejný počet dotazovaných jako loni.

Kolik EPS se ročně spotřebuje v Evropě?

V rámci Evropy se ho ročně spotřebuje 1,8 mil. tun (2021). V případě vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) je největším evropským spotřebitelem Polsko, na druhém místě figuruje Německo.

Kolik EPS se v Česku ročně spotřebuje?

V roce 2021 byla v tuzemsku historicky vůbec nejvyšší spotřeba EPS - 62,2 tis. tun.

Kolik vzniká v ČR ročně odpadu z EPS?

V České republice loni (2021) vzniklo 7,5 tis. tun odpadu z pěnového polystyrenu. Zhruba 6 tis. tun pocházelo z obalů a 1,5 tis. tun z polystyrenových odřezků ze staveb.

Mohu odpadní EPS zpeněžit?

Ano, jedním z míst, kde lze odpad z EPS prodat i nakoupit, je digitální odpadové tržiště https://www.cyrkl.cz/cs/

Co je to mechanická recyklace?

Mechanická recyklace je proces, během kterého se z plastového odpadu získává výrobek bez využití chemické reakce recyklovaného materiálu. Mechanická recyklace zachovává molekulární strukturu. V případě stavebních odřezků dochází k nadrcení odpadního EPS a jeho přidání do nových výrobků. Pokud je znečištěný, tak do lehčených betonů nebo zásypů. V případě čistého, převážně obalového odpadního EPS, se nejprve nadrtí a zkompaktuje pro efektivnější dopravu k recyklátorovi a následně se roztaví a zgranuluje na krystalový polystyren (GPPS), ze kterého se vyrábí surovina pro EPS nebo izolační desky z extrudovaného polystyrenu (XPS).

Kolikrát lze EPS zrecyklovat?

To závisí na zvolené technologii. Při využití technologie PolyStyreneLoop lze recyklovat stále dokola.

Kde nalezne EPS po recyklaci využití?

Recyklovaný pěnový polystyren lze použít k různým účelům: 

 • výroba nových tepelně izolačních desek – odpadní stavební EPS se smí přidávat v určeném množství do výroby nového výrobku při zachování stejné kvality desek, 

 • příměs k jiným stavebním materiálům – používá se k výrobě malt, zásypů, lehkých porézních cihel, betonu, izolačních omítek apod.,

 • příměs při výrobě keramiky,

 • výroba kulis a dekorací,

 • výroba polotovarů v reklamním i nábytkářském průmyslu,

 • výroba náplní do tulivaků – jako přídavek do primárního materiálu,

 • výroba nové suroviny pro izolační desky nebo obaly.

Kde se mohu s EPS běžně setkat (aplikace)?

EPS nalezne využití, díky svým výborným tepelně izolačním a ochranným vlastnostem, napříč mnoha obory. Nejčastěji se s ním můžeme setkat ve stavebnictví, kde se využívá jako izolační materiál při zateplování. Další aplikací EPS je obalový materiál. Nejčastěji se využívá jako obal na bílé zboží (elektrospotřebiče), potraviny, farmaceutické výrobky, zahradnické a zahrádkářské potřeby, kosmetiku či zdravotnické potřeby. Vyrábí se z něj také ochranné cyklistické přilby, dětské autosedačky nebo plovací vesty.

Záleží na stavu, ve kterém EPS vyhazuji?

EPS je velmi dobře recyklovatelný materiál, záleží ovšem na tom, v jaké kvalitě ho spotřebitel vytřídí. V současné době už jsou sice k dispozici technologie, které dokáží zrecyklovat i těžce znečištěný EPS, stále ovšem platí, že čím čistší materiál je, tím jednodušeji ho lze upravit a následně znovu použít. Ideální je tedy odpadní obalový EPS odnášet přímo do sběrného dvora. Pěnový polystyren bez pochyby patří i do žlutého kontejneru. Hrozí zde ovšem znečištění od jiných odpadů, které se s obalovým EPS v kontejneru smísí, což může v konečném důsledku ztížit jeho recyklaci.

Jaký je rozdíl mezi EPS a XPS?

Jednorázové nádoby na jídlo, kelímky, tácky z XPS (vytlačovaný polystyren s nadouvadlem), na které se balí maso a jiné potraviny, s nimiž se setkáváme v supermarketech nebo v kterých si odnášíme teplé jídlo z restaurací jsou často zaměňovány za obaly z EPS. Výrobkům z EPS se navenek podobají, jsou však vyráběny jinou technologií. Tyto obaly nelze běžně recyklovat, avšak dají se recyklovat tzv. chemickou recyklací ve spolupráci s výrobci styrenu a polystyrenů nebo se dají energeticky využít.

Jaké jsou vstupy pro zařízení PolystyreLoop?

Vstupní surovinou pro zařízení PolyStyreneLoop je pěnový odpad PS obsahující perzistentní organickou látku (POP) HBCDD. Vzhledem k tomu, že HBCDD byl přidáván do PS-pěny používané ve stavebnictví, bude vstupní tok pro PolyStyreneLoop pocházet z demolic nebo renovací starších budov, v nichž byla použita PS-pěna obsahující HBCDD. V České republice se to týká zateplení uskutečněných mezi roky 1988 a 2015.

Je pomocí PolystyreneLoop povoleno zpracovávat EPS/XPS obsahující HBCDD?

HBCDD byl v nařízení EU REACH označen za látku vzbuzující mimořádné obavy. Byl také zařazen na seznam znečišťujících látek podle Stockholmské úmluvy UNEP. Podle obecných technických pokynů Basilejských úmluv jsou pokročilé spalování pevných odpadů, spalování nebezpečných odpadů a spoluspalování v cementářských pecích přijatelnými metodami destrukce a nevratné transformace pro ekologicky šetrné odstraňování odpadů s obsahem HBCDD nad 100 mg/kg nebo 1000 mg/kg. Kromě těchto metod likvidace byl do obecných technických pokynů Basilejské úmluvy v květnu 2017 zařazen proces rozpouštění PolyStyreneLoop jako platný proces předúpravy odpadů z PS pěny pro oddělení polystyrenu a HBCDD. HBCDD je následně zničen s využitím bromu v jednotce BRU (Bromine Recovery Unit). Vzhledem k tomu, že pěna EPS obsahuje méně než 3000 ppm HBCD, není v Evropě klasifikována jako nebezpečný odpad.

Je EPS obsahující HBCDD považován za nebezpečný odpad?

Koncentrace HBCDD v EPS (expandovaném polystyrenu) se obvykle pohybuje mezi 1 000 a 9 000 ppm a v XPS (extrudovaném polystyrenu) mezi 6 000 a 14 000 ppm. Podle nařízení EU 1357/2014 není materiál obsahující méně než 30 000 ppm (3 %) HBCDD klasifikován jako nebezpečný odpad. Pěnový polystyren obsahující HBCDD tedy není nebezpečným odpadem.

Proč potřebujeme PolystyreneLoop?

PolyStyreneLoop nabízí technické řešení pro oběhové hospodářství pro demoliční odpad z PS pěny obsahující HBCDD. Odhaduje se, že v roce 2018 vzniklo v Evropě přibližně 81 000 tun demoličního odpadu z PS-pěny obsahujícího HBCDD. Vzhledem k tomu, že se HBCDD používal po mnoho desetiletí, bude se tonáž v příštích letech dále zvyšovat, přičemž se očekává, že v roce 2050 bude ročně shromážděno 150 000 tun demoličního odpadu z PS-pěny obsahujícího HBCDD. To se rovná objemu více než 45 milionů námořních kontejnerů! Jedná se o značně velké množství hodnotného zdroje, který nechceme nechat přijít nazmar. Zejména proto, že můžeme nabídnout recyklační řešení, které udržuje cenné zdroje v ekonomickém cyklu, aby mohly být použity pro nové výrobky namísto nutnosti těžit primární materiály.

PolyStyreneLoop nabízí řešení dobré pro lidi, planetu i zisk.

Co je to PolystyreneLoop?

PolyStyreneLoop pracuje s technologií CreaSolv® založenou na čištění/rozpouštění pomocí rozpouštědel v kombinaci s bezpečnou destrukcí HBCDD.  Odpad z PS-pěny se selektivně rozpouští pomocí specifického patentovaného složení rozpouštědla (není nebezpečné podle GHS). Rozpouštění je proces fyzikální separace, při kterém polymer mění pouze svůj fyzikální stav (pevná látka-kapalina-pevná látka), ale nikoli své složení, a proto se považuje za "fyzikální recyklaci". Jedná se o technologii předúpravy, která má schopnost recyklovat polystyren a oddělit jej od legislativně stanovené přídatné látky HBCDD.  Proces se skládá ze tří kroků. Kroky 1 a 2 jsou předúpravou pro krok 3.

 1. Odpadní pěna z PS se rozpouští v nádržích obsahujících kapalinu specifickou pro PS. Pevné nečistoty (lepidla, nečistoty, cement apod.) se oddělí filtrací a poté se spálí.
 2. Přidá se další kapalina, která přemění rozpuštěný PS na gel, zatímco přísada (HBCDD) zůstane ve zbývající kapalině. Gel PS se poté oddělí od procesních kapalin. Po vyčištění se gel převede přes devolatizátor a extrudér na granulovaný polystyrenový polymer. Zbývající kapalina s aditivem HBCDD se destiluje a znovu použije v uzavřeném cyklu; aditiva včetně HBCDD zůstávají jako kal.
 3. Bezpečná destrukce přídatné látky HBCDD v kalu se provádí v jednotce pro regeneraci bromu (BRU) společnosti ICL. Jednotka BRU je vysokoteplotní spalovna odpadu o teplotě 1100 C˚. V posledním kroku se obnovuje elementární brom, který se používá pro moderní zpomalovače hoření a může být znovu použit k výrobě nových produktů, čímž se uzavírá i bromový cyklus.

Použitá technologie mění odpadní PS-pěnu na nový vysoce kvalitní polystyrenový polymer, aniž by se změnilo jeho složení. Během recyklačního procesu jsou všechny nečistoty i zpomalovač hoření HBCDD bezpečně odstraněny a zničeny, zatímco cenný polystyren a bromová složka jsou obnoveny.

K čemu slouží PolystyreneLoop?

Desítky let se zpomalovač hoření HBCDD používal v izolačních deskách z pěnového polystyrenu, ale v roce 2013 byl klasifikován jako perzistentní organická látka (POP).  HBCDD bylo možné používat až do tzv. data zániku (21. srpna 2015). Po tomto datu bylo v EU povoleno pouze autorizované použití. Pro nakládání s odpadem z pěnového PS obsahujícího HBCD je třeba zavést osvědčený postup, aby cenné zdroje zůstaly v oběhu. Díky inovativní technologii CreaSolv® založené na procesu čištění na bázi rozpouštědel je nyní k dispozici průmyslový proces recyklace odpadu z pěnového PS obsahujícího HBCDD. Tato technologie byla přijata Basilejskou úmluvou UNEP jako nejlepší dostupná technologie (BAT) pro zpracování odpadu z pěnového PS obsahujícího HBCDD.

Kam patří stavební odpadní polystyren?

Pokud se jedná o čisté odřezky ze zateplování realizovaného po roce 2015, může být takovýto odpadní polystyren předán buďto výrobci, některým stavebninám nebo recyklační firmě popřípadě do sběrného dvora, pokud takový odpad přijímá. Jedná-li se o odpadní stavební polystyren z dekonstrukcí nebo demolic, který byl aplikován na stavbě v letech 1988 až 2015, obsahuje takový odpad dnes již zakázaný retardér hoření HBCDD, a proto musí být buďto energeticky využit (cementárny, spalovny) nebo recyklován pomocí technologie PSLOOP. V obou případech musí být nejprve zbaven větších nečistot (částí lepidla, hmoždinek a výstužné síťoviny) a zkompaktován.

Kam patří obalový odpadní polystyren?

Obalový odpadní polystyren je většinou velmi čistý a hodnotný materiál. Nejlepší volbou je předat obaly od elektroniky nebo bílého zboží či televizorů zpět prodejci nebo je odnést do nejbližšího sběrného dvora. Pokud tuto možnost nemáme, pak je možné využít systému separováného odpadu a vhodit obal do žlutého kontejneru. V žádném případě nepatří takovýto odpadní polystyren do komunálního odpadu.

Jaké jsou nároky odpadů z pěnového polystyrenu z hlediska recyklace?

Pěnový polystyren je z hlediska recyklace bezproblémový materiál a je pro ni velmi vhodný. Nejčastější způsoby recyklace:

 • pokud je čistý je možno jej použít do nových EPS výrobků
 • z čistého odpadního EPS se vyrobí granulát, který slouží k výrobě nových izolací EPS nebo XPS
 • mírně znečistěný nadrcený odpadní EPS se používá do lehčených betonů
 • starší EPS s obsahem HBCDD je možné recyklovat pomocí technologie PSLOOP nebo energeticky využít

Při uložení na skládce, což je nejméně preferovaný způsob nakládání s odpadním EPS se z něj neuvolňují žádné látky ve vodě rozpustné, které by mohly znečišťovat spodní vody. Drcený odpad z pěnového polystyrenu se proto používá v zemědělství i zahradnictví pro vylepšení těžkých půd a jako kypřící prostředek. To dokazuje, že polystyren může také v této formě přispívat našemu životnímu prostředí. Odpad vznikající přímo ve výrobě pěnového polystyrenu se z větší části znovu použije opět ve výrobním cyklu, dále se užívá jako přísada do betonu a izolačních omítek. Větší využití např. použitých obalů z pěnového polystyrenu není otázka technologická, ale otázka organizace sběru a shromaždování těchto materiálů.

Jaký je příspěvek izolací z pěnového polystyrenu pro utváření životního prostředí?

Pěnový polystyren šetří energii. Izolace z pěnového polystyrenu jsou používány téměř 50 let a plní v milionech bytů a domů na celém světě svou funkci izolace proti chladu, teplu a hluku. Polystyren má velký přínos v úsporách energie a v ochraně životního prostředí. Každá tepelná izolace budovy totiž snižuje emise škodlivých látek z komínů a spoří důležité suroviny.

Méně již je známé, že primární energie spotřebovaná při výrobě pěnového polystyrenu je prostřednictvím jeho použití pro tepelnou izolaci uspořena za velice krátké období – od dvou měsíců do jednoho roku. Jak je vidět, přispívají polystyrenové izolace téměř 50 let nemalou měrou k ochraně životního prostředí.

Je pěnový polystyren zdravotně nezávadný?

Pěnový polystyren je zdravotně neutrální, používá se i na obaly pro potraviny jako např. mražené ryby , ovoce apod. Během mnoha desítek let jeho používání ( byl objeven v roce 1950) se neprokázaly žádné negativní účinky na lidské zdraví.

Je výroba EPS ekologická?

Pěnový polystyren má velmi nízkou měrnou hmotnost – asi 15 kg/m3 , což určuje i nízkou spotřebu energie na výrobu 1 m3. EPS se vyrábí tzv. napěňováním vstupní suroviny pomocí vodní páry.Malé tvrdé perličky suroviny o průměru kolem 1mm se pomocí páry napění na kuličky o průměru asi 4mm, čímž zvětší asi 50x svůj objem.
Součástí výroby pěnového polystyrenu nejsou žádné další přísady ani lepidla.Na hotové desky se EPS řeže pomocí teplého drátu.