EPS odpad ze stavebnictví

EPS odpad ze zateplování

zjistit více

EPS odpad z dekonstrukcí a demolic

zjistit více

Pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi je závazný metodický pokyn odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze srpna 2018. Pro zařazení stavebních odpadů slouží vyhláška MŽP a MZD o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů ze dne 5.1.2021. Podle této vyhlášky se zařazují stavební odpady z pěnového polystyrenu obsahující retardér hoření následovně:

17 06 04 01 Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs. 

Do této skupiny patří stavební odpadní pěnový polystyren s obsahem HBCDD realizovaný na stavbách v letech 1988 až 2015.

17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu.

Do této skupiny patří stavební odpadní pěnový polystyren realizovaný do roku 1988 a po roce 2015.

Podrobné pokyny jsou uvedeny ve Sdělení odboru odpadů MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem ze dne 20.7.2017

 

Vznikají zde dva druhy odpadů. První vzniká při realizaci nových staveb či zateplení starších budov. Tohoto odpadu u nás ročně vzniká 1000 až 1200 tun. Druhý vzniká v okamžiku dekonstrukce (demontáže) stávajícího zateplení nebo při demolici budovy. 

GFX | pages | category-anchor-image-1.jpg

EPS odpad ze zateplování (odřezky)

Během zateplování vzniká na stavbě odpad z pěnového polystyrenu, tzv. odřezky. O tento odpad, který při stavbě vznikne, se musí postarat jeho původce (např. stavební firma). Odřezky je třeba sbírat odděleně v co nejčistší formě a následně předat k recyklaci. Tohoto odpadu u nás ročně vzniká 1000 až 1200 tun a vzniká prakticky okamžitě při realizaci zateplení.

 

 GFX | pages | category-anchor-image-2.jpg

EPS odpad z dekonstrukcí a demolic

V případě dekonstrukce (demontáže zateplovacího systému) nebo demolice (zbourání celé stavby) je nejprve třeba zpracovat projekt, který popisuje způsob nakládání s jednotlivými stavebnímy odpady. Jejich součástí je i odpad ve formě použitých EPS desek. Ten je třeba oddělit od ostatních součástí stavby (lepidlo, kotvící prvky, krycí vrstva včetně výztužné síťoviny apod.), zkompaktovat a takto připravený odpad lze následně zpracovat energeticky nebo recyklovat novou technologií PolyStyreneLoop. Tento druh stavebního odpadu se stává odpadem zpravidla po 50 až 100 letech. Množství tohoto odpadu je v současnosti cca 70 tun za rok, ale do budoucna ho bude přibývat.